ŠTO JE ERAMUS+ PROGRAM?
Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.
 
Europska komisija odgovorna je za provedbu programa Erasmus+. Ona upravlja proračunom i kontinuirano određuje prioritete, ciljeve i kriterije za program. Osim toga, ona vodi i prati opću provedbu, praćenje i ocjenjivanje programa na europskoj razini. Europska komisija također snosi opću odgovornost za nadzor i koordinaciju struktura zaduženih za provedbu programa na nacionalnoj razini.
 
Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu provodi se projekt mobilnosti za studente i osoblje u ustanovama visokog obrazovanja i to kroz:
  • mobilnost studenata i
  • mobilnost osoblja (nastavno i nenastavnog).
Svi studeni koji sudjeluju u mobilnosti oslobođeni su plaćanja školarine na stranoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti. Za vrijeme trajanja mobilnosti studenti mogu ostvariti financijsku potporu, a visina ovisi o zemlji boravka. Studenti koji participiraju u troškovima studija na matičnoj instituciji za vrijeme mobilnosti dužni su plaćati participaciju.
 
Da bi student ostvario mobilnost dužan je upisati na partnerskoj instituciji najmanje 20 ECTS bodova te ostvariti najmanje 15 ECTS bodova u jednom semestruStudent može ostvariti mobilnost da tako da na partnerskoj instituciji piše završni rad ili diplomski rad ili doktorsku disertaciju, ali je dužan na partnerskoj instituciji upisati i položiti najmanje jedan izborni kolegij od minimalno 4 ECTS boda.
 
Trajanje mobilnosti studenta može biti: minimalno 3 mjeseca, a  maksimalno 12 mjeseci.
 
TKO MOŽE SUDJELOVATI U PROGRAMU ERASMUS+?
 
Svi studenti (REDOVITI i IZVANREDNI) koji su u trenutku početka mobilnosti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija (iznimka: studenti prve godine preddiplomskog studija koji se prijavljuju za aktivnost obavljanja stručne prakse). Studenti koji imaju poznavanje engleskog jezika – minimum B2 razina, odnosno visa/niža razina ako je tako predviđeno Erasmus bilateralnim ugovorom
 
KOJE VRSTE MOBILNOSTI POSTOJE ZA STUDENTE?
 
Studijski boravak u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija)
 
Stručna praksa (puno vrijeme, najmanje 6 sati dnevno) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa. Ako to nije moguće, stručna praksa evidentira se u Dopunskoj izjavi o studiju. Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja), no na natječaj se prijavljuju dok imaju status studenta. U tom slučaju po završetku prakse ista se ne upisuje u Diploma Supplement/Dopunsku ispravu o studiju. Kombinacija stručne prakse i studijskog boravka uz uvjet da se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak te da se dvije aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida. U tom slučaju iznos financijske potpore za cijelo razdoblje mobilnosti izračunava se na temelju iznosa za studijski boravak.
 
 
Više informacija o Erasmus+ programu mobilnosti studenata:
 
UNIRI - Erasmus+ Program - Novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport