OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA

Glavni razlog za pokretanje programa proizlazi iz sve većih zahtjeva i širih zadataka koji se postavljaju pred bariste u sektoru ugostiteljstva kada je u pitanju priprema toplih napitaka u caffe baru. Činjenica da je caffe bar najprisutniji oblik ugostiteljske jedinice te da slijedom novonastale krize trpi najveću promjenu potrošačkih navika. Baristi kroz novostečena praktična znanja, vještine i kompetencije trebaju transferirati zastarjeli oblik poslovanja u smjeru novih trendova te prilagoditi konceptualno i personalizirano ponudu caffe bara. Svrha pokretanja programa ogleda se u potrebi ugostiteljskog sektora za sve većim brojem djelatnika sa specijaliziranim znanjima u području pripreme i posluživanja kave te ostalih napitaka, praćenju trendova u barskom poslovanju. Sve je veća potreba sektora za kadrovima koji će osigurati kvalitetu i izvrsnost pružanja usluga, ali i nužnosti da se struka kontinuirano razvija i time stvara potpuno zadovoljstvo gostiju. Također, predloženim programom nastoji se profesionalizirati zanimanje bariste u caffe baru obzirom da je provedenim istraživanjima stručnost osoblja (završena odgovarajuća strukovna škola, tečaj za barista…) sada zastupljena sa samo 9%.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Primijeniti radne procese poslovanja u caffe baru
  2. Sudjelovati u procesu nabave i zaliha kave te ostalih pića u caffe baru
  3. Pripremiti i poslužiti kavu, tople napitke i barske mješavine na bazi kave
  4. Primijeniti pravila komunikacije s gostima i zaposlenicima
  5. Sudjelovati u sastavljanju sredstva ponude i prodaje pića u caffe baru (barska karta i cjenik pića)
  6. Primijeniti pravila održavanja higijene radnog mjesta, prostora, uređaja i pribora u ugostiteljstvu
  7. Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način
  8. Koristiti osnove izraze stranog jezika u struci

TRAJANJE PROGRAMA

  • 180 sati