Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 18. prosinca 2018. godine (KLASA:003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-494, Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2018./2019. ak. god. 

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog  stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci odnosno njegovih sastavnica, a državljani su RH/EU ili državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH. 

Kandidati moraju ispunjavati osnovne kriterije uspješnosti za prijavu na Natječaj propisane člankom 6., točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci.

Krajnji rok 
za podnošenje online prijava na natječaj je ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine do 12:00 sati. 
 
​ 
Obrazac A (Obrazac kojeg ispunjava i ovjerava matično visoko učilište)​
Obrazac I (Izjava da student nije korisnik druge stipendije)

Više o natječaju na stranici Sveučilišta u Rijeci