Sa ciljem poticanja  interesa studenata za predavanja naših istaknutih stručnjaka iz prakse zadovoljstvo nam je najaviti sljedeće predavanje:

 

  • Ime i prezime, titulu predavača: Darko Bilandžić, mag. oec.
  • Naziv tvrtke ili institucije: Muzej vučedolske kulture, Voditelj marketinga
  • Naziv predavanja: Primjena XR tehnologije u hotelskoj industriji
  • Kolegij na kojem će se održati predavanje: Mjerenje kvalitete doživljaja
  • Datum i dvorana u kojoj će se predavanje održati: 25.01.2023. u 10:00 sati

Poveznica: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEU3f7Y7klQAX0cCzWoxfS2mYwBXmrUDhKzhRIfUoxjo1%40thread.tacv2/1674210046631?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%224950a8d9-d54e-4384-ba64-c55c4b6f3f60%22%7d

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane studente.