CILJEVI PROGRAMA

  • Osposobiti polaznike da razumiju osnovne izraze i fraze koje uključuju pitanja, pozdrave, ispriku itd., kao i kratke rečenice
  • Osposobiti ih da čitaju kratke dijaloge tipične za svakodnevne situacije i sudjeluju u njima
  • Omogućiti polaznicima da steknu uvid u osnovna kulturološka obilježja tipična za kinesku kulturu koja se susreću u svakodnevnom životu

   

ISHODI UČENJA, ODNOSNO OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE, TE VJEŠTINE I ZNANJA KOJE ĆE POLAZNIK STEĆI ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Nakon završenoga tečaja polaznici će biti sposobni razumjeti osnovne izraze i fraze koje uključuju pitanja, pozdrave, ispriku itd.
  • Isto tako moći će razumjeti kratke rečenice tipične za svakodnevnu komunikaciju
  • Moći će čitati kratke dijaloge i sudjelovati u njima
  • Usvojit će osnovna kulturološka obilježja tipična za kineski svakodnevni život

   

TRAJANJE PROGRAMA

  • Program je organiziran u trajanju od 60 sati.

  

BROJ ECTS BODOVA

  • Po završetku programa, nakon položenog završnog ispita, polaznici stječu 5 ECTS bodova i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.