CILJEVI PROGRAMA I ISHODI UČENJA, ODNOSNO OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE, TE VJEŠTINE I ZNANJA KOJE ĆE POLAZNIK STEĆI ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Usvajanje stručne terminologije i gramatičkih struktura koje se koriste u usmenoj i pismenoj poslovnoj komunikaciji u turizmu na engleskom, njemačkom, talijanskom i/ili francuskom jeziku.

  • Razvijanje komunikacijske kompetencije na određenom stranom jeziku u području poslovnoga komuniciranja u turizmu s posebnim obzirom na interkulturalnu komunikaciju.

  • Završetkom ovoga programa polaznici će steći jezičnu i kulturološku kompetenciju koja je pretpostavka za usmeno i pismeno poslovno komuniciranje na odgovarajućem stranom jeziku na razini B2 te će moći:

  • Voditi poslovne razgovore s poslovnim partnerom u direktnom kontaktu ili preko telefona.

  • Samostalno čitati i pisati poslovna pisma koja se najčešće koriste u poslovnom dopisivanju u turizmu.

  • Povezati teoriju i praksu interkulturne komunikacije u poslovnom okruženju, razlučiti osobne nesporazume od interkulturnih nesporazuma i izbjegavati, te po potrebi rješavati kulturološke nesporazume.

 

TRAJANJE PROGRAMA

  • Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati

 

BROJ ECTS BODOVA

  • Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.