Prijava ispita- PRIJAVA JE OBAVEZNA

Prijava i odjava ispita omogućena je kroz ISVU Studomat.

Polaganje ispita prijavljuje se najkasnije tri dana prije održavanja ispita a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja ispita.

Studentu koji na vrijeme ne odjavi prijavljeni ispit, a ispitu ne pristupi, bilježi se pad na ispitu.

Studenti kojima se preklapa termin pisanja završnih ispita iz izbornih kolegija,  dužni su se što hitnije javiti predmetnom nastavniku i zatražiti promjenu grupe.

Studenti će ovisno o veličini grupe biti raspoređeni u ispitne grupe.

Molimo studente da prate obavijesti nastavnika na Merlinu gdje će biti objavljen točan raspored grupa u danu.

1. rok

ZIMSKI SEMESTAR LJETNI SEMESTAR
 Redoviti studij         Izvanredni studij       Redoviti studij   Izvanredni studij  
        Održivi razvoj turizma ONLINE               Održivi razvoj turizma ONLINE  
Marketing u turizmu        Marketing u turizmu            Marketing u turizmu    Marketing u turizmu   
Menadžment u turizmu        Menadžment u turizmu       Menadžment u turizmu    Menadžment u turizmu   
Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu       Menadžment u hotelijerstvu    Menadžment u hotelijerstvu